Privacyverklaring || CURA BHV 

Contactgegevens 
CURA BHV 
Stadionweg 60B 
6225 XR Maastricht 
085 – 401 5714 

Gegevens die wij verwerken. 
De dochterondernemingen die onder CURA BHV vallen zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

Welke gegevens verzamelt CURA BHV? 

 • Voornaam, voorletters, achternaam 
 • Geboortedatum 
 • Naam van bedrijf, instelling, praktijk of school 
 • Werkadres: straat, nummer, postcode, plaats en functie 
 • Telefoonnummer 
 • Factuuradres (indien verschillend van bovenstaande gegevens) 
 • E-mailadres 
 • Registratie van certificaten en diploma’s 
 • Inschrijvingen en aanwezigheid bij trainingen 
 • Evaluaties 
 • Je eigen toegevoegde opmerkingen 
 • Andere gegevens enkel als deze specifiek met de opdrachtgever zijn overeengekomen 
 • NAW-gegevens* 
 • Foto en/of videomateriaal** 

  * NAW-gegevens worden alleen bewaard wanneer er door de cursist een order bij ons is geplaatst. Wanneer wij onze lesmaterialen retour hebben ontvangen, worden de gegevens verwijderd.
  ** Voor sommige cursusvormen is het noodzakelijk om foto- en/of videomateriaal in te leveren zodat wij de competenties van cursisten kunnen aftoetsen.  

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar (tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

  Indien je het vermoeden hebt dat wij onverhoopt persoonlijke gegevens in het bezit hebben gekregen van een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg@curabhv.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen. 

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 
  CURA BHV verwerkt je persoonsgegevens om: 

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;  
  • Je behaalde certificaten te kunnen verstrekken na de gevolgde training; 
  • De aanwezigheid bij een training te registreren; 
  • Je te registreren bij externe exameninstellingen voor het aanvragen van examens en diploma’s; 
  • Goederen en diensten bij je af te leveren; 
  • Onze digitale nieuwsbrief te verzenden, of om je uit te nodigen voor zakelijke evenementen of bijeenkomsten; 
  • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken; 
  • Je een factuur te kunnen sturen. 

  Geautomatiseerde besluitvorming. 
  CURA BHV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CURA BHV) tussen zit. Wijzigingen welke worden doorgevoerd in persoonsgegevens worden altijd gecontroleerd door een medewerker volgens het vier ogen principe. 

  Welke software gebruiken wij?
  CURA BHV gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: 

  • Sendgrid. E-mail serviceprovider, uitsluitend voor het verzenden van e-mailings met voornamelijk nieuws, inschrijvingsbevestigingen en uitnodigingen. Daarnaast worden transactionele e-mailings met dit pakket verstuurd in het kader van service en dienstverlening richting de cursist. 
  • Exact Online. Als CRM-systeem voor het bijhouden van klantgegevens met als doelstelling: de relatie met onze klanten onderhouden en service verlenen. Daarnaast voor de financiële administratie, het maken van facturen, bepalen de resultaten en opmaken de balans en wettelijke verplichtingen t.b.v. de Belastingdienst. 
  • Microsoft Office 365 en Microsoft Teams. Diverse toepassingen zoals Outlook, Word, Excel en PowerPoint t.b.v. de algehele bedrijfsvoering en het vervaardigen van cursusmateriaal. 
  • CURA Cursisten Portaal. Voor het bijhouden van de cursistenadministratie, inclusief de registratie van certificaten en diploma’s. 
  • CURA Cursisten App. Om toegang te geven tot alle persoonlijke gegevens uit het CURA Cursistenportaal op de smartphone. 
  • Appsgekoppeld aan Exact Online. Voor onderhoud en het klantenportaal, het automatisch verwerken van facturen en het verstrekken van inlogaccounts voor de online leeromgeving. 
  • TalentLMS. Online leeromgeving waar ons cursusaanbod wordt samengesteld. 
  • Online Ontruimingsplan (OOP). Het beheer van online ontruimingsplannen. 
  • WhatsApp. Voor een betere dienstverlening wordt de gebruiker gevraagd om diens naam, e-mailadres en de naam van de werkgever te verstrekken. Deze gegevens worden voor een korte periode bewaard.
  • Trengo. Deze webapplicatie wordt gebruikt om al onze communicatiekanalen samen te laten komen op één plek (e-mail, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, live-chat etc.) 

  Hoe lang bewaart CURA BHV persoonsgegevens? 

  • Gegevens van mensen die zich aangemeld hebben voor e-mail nieuwsbrieven: 
   Zodra iemand zich afmeldt worden al zijn of haar gegevens verwijderd. Gegevens van personen die twee jaar lang geen e-mailings openen, worden periodiek verwijderd.  
  • Gegevens van mensen die een voorstel of offerte hebben aangevraagd:  
   Offertes met de bijbehorende gegevens bewaren we vijf jaar. Zo kunnen we bedrijven en organisaties die later om dezelfde dienst vragen gemakkelijk helpen. Van terugkerende klanten bewaren we ook oudere offertes om de samenhang van de diensten te blijven zien. 
  • Gegevens van klanten die een factuur ontvangen hebben:  
   Om te voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt, bewaren we facturen en transactiegegevens zeven jaar. 
  • Gegevens van cursisten:  
   Gegevens van cursisten blijven net zolang bewaard tot de dienstverleningsbetrekking tussen CURA BHV en haar opdrachtgever wordt beëindigd of tot de cursist als inactief wordt aangemerkt in het systeem. Daarna worden deze persoonsgegevens onherstelbaar geanonimiseerd. 

  Delen van persoonsgegevens met derden. 
  CURA BHV deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover van toepassing sluiten wij een verwerkingsovereenkomst met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Daarnaast verstrekt CURA BHV géén persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met nadrukkelijke toestemming. 

  Delen van informatie met certificeringsbedrijven. 
  Onder de Certificeringsbedrijven vallen: Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV. Hiermee worden de onderstaande gegevens gedeeld: 

  • Voornaam, voorletters, achternaam; 
  • Geboortedatum; 
  • Mailadres; 
  • Registratie van certificaten en diploma’s. 

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 
  CURA BHV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies om o.a. via Google Analytics te kunnen zien hoeveel webbezoekers we hebben en hoe die onze website en digitale leeromgeving gevonden hebben. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (recht op vergetelheid)
  Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou (of een ander, door jou genoemde organisatie) te sturen. 

  Daarnaast heb je het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens te sturen naar info@curabhv.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we dat je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee stuurt. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (‘Machine Readable Zone’: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart.  

  Hiervoor kun je gebruik maken van de app KopieID van de Rijksoverheid. Deze app maakt deze vlakken automatisch zwart.  

  Uiteindelijk willen we je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van autoriteitspersoonsgegevens.nl.  

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 
  CURA BHV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op via fg@curabhv.nl. 

  Functionaris gegevensbescherming
  Laatste update: 6 september 2023