Privacyverklaring | CURA BHV

Contactgegevens
CURA BHV
Stadionweg 60B
6225 XR Maastricht
085 – 401 5714

Gegevens die wij verwerken
De dochterondernemingen die onder de CURA BHV vallen zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verzamelt de CURA BHV?

 • Voornaam, voorletters, achternaam
 • Geboortedatum
 • Naam van bedrijf, instelling, praktijk of school
 • Werkadres: straat, nummer, postcode, plaats en functie
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres (indien verschillend van bovenstaande gegevens)
 • E-mailadres
 • Registratie van certificaten en diploma’s
 • Inschrijvingen en aanwezigheid bij trainingen
 • Evaluaties
 • Uw eigen toegevoegde opmerkingen
 • Andere gegevens enkel als deze specifiek met de opdrachtgever zijn overeengekomen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@curabhv.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De CURA Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief of om u uit te nodigen voor zakelijke evenementen of bijeenkomsten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het verstrekken van certificaten na de gevolgde training
 • U registreren bij externe exameninstellingen voor het aanvragen van examens en diploma’s
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om u een factuur te kunnen sturen
 • Om de aanwezigheid bij een training te registreren

Geautomatiseerde besluitvorming
De CURA Groep neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de CURA Groep) tussen zit. Wijzigingen welke worden doorgevoerd in persoonsgegevens worden altijd gecontroleerd door een medewerker volgens het vier ogen principe.

Gebruik software door de CURA Groep
De CURA Groep gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Sendgrid. E-mail serviceprovider, uitsluitend voor het verzenden van e-mailings met voornamelijk nieuws, achtergronden en uitnodigingen. Daarnaast worden transactionele e-mailings met dit pakket verstuurd in het kader van service en dienstverlening richting de cursist.
 • Exact Online. Als CRM-systeem voor het bijhouden van klantgegevens met als doelstelling: de relatie met onze klanten onderhouden en service verlenen. Daarnaast voor de financiële administratie, het maken van facturen, bepalen de resultaten en opmaken de balans en wettelijke verplichtingen t.b.v. de belastingdienst.
 • Microsoft Office 365 en Microsoft Teams. Diverse toepassingen zoals Outlook, Word, Excel en PowerPoint t.b.v. de algehele bedrijfsvoering en het vervaardigen van cursusmateriaal.
 • CURA Cursistenportaal. Voor het bijhouden van de cursistenadministratie, inclusief de registratie van certificaten en diploma’s.
 • CURA Cursisten App. Om toegang te geven tot alle persoonlijke gegevens uit het CURA Cursistenportaal op de smartphone.
 • Apps gekoppeld aan Exact Online. Voor onderhoud en het klantenportaal. Voor onder andere het automatisch verwerken van facturen en het verstrekken van inlog accounts voor de online leeromgeving.
 • Talent LMS. E-mailadres voor toegang online leeromgeving.
 • Online Ontruimingsplan (OOP). e-mailadressen voor beheer van online ontruimingsplannen.

Hoe lang bewaart de CURA Groep persoonsgegevens?

 1. Gegevens van mensen die zich aangemeld hebben voor e-mail nieuwsbrieven:
  Gegevens van personen die twee jaar lang geen e-mailings openen worden periodiek verwijderd. Zodra iemand zich afmeldt worden al zijn of haar gegevens verwijderd.
 2. Gegevens van mensen die een voorstel of offerte hebben aangevraagd:
  Offertes met de bijbehorende gegevens bewaren we vijf jaar. Zo kunnen we bedrijven en organisaties die later om dezelfde dienst vragen gemakkelijk helpen. Van terugkerende klanten bewaren we ook oudere offertes om de samenhang van de diensten te blijven zien.
 3. Gegevens van klanten die een factuur ontvangen hebben: Om te voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt, bewaren we facturen en transactiegegevens zeven jaar.
 4. Gegevens van cursisten: gegevens van cursisten blijven net zolang bewaard tot de dienstverleningsbetrekking tussen CURA BHV en haar opdrachtgever wordt beëindigd of tot de cursist als inactief wordt aangemerkt in het systeem. Daarna worden deze persoonsgegevens onherstelbaar geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
De CURA Groep deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover van toepassing sluiten wij met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast verstrekt de CURA Groep uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Delen van informatie met certificeringsbedrijven
Onder de Certificeringsbedrijven vallen: Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV. Hiermee worden de onderstaande gegevens gedeeld:

 • Voornaam, voorletters, achternaam
 • Geboortedatum
 • Mailadres
 • Registratie van certificaten en diploma’s

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CURA BHV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies om o.a. via Google Analytics te kunnen zien hoeveel webbezoekers we hebben en hoe die onze website gevonden hebben. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over cookies leest u in onze cookie verklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (recht op vergetelheid)
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CURA BHV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@curabhv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Hiervoor kunt u gebruik maken van de app KopieID van de Rijksoverheid. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CURA BHV wilt u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CURA BHV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op via info@curabhv.nl.

Functionaris gegevensbescherming: Danny Vaessens.
Laatste update: 20 augustus 2020.